• از جنس آلومینیوم
  • تک پاویونه  Ø 45mm
  • در دو سایز اطفال و بزرگسال
  •  مدل بسیار انعطاف پذیر ، که کاملاً با کانال شنوایی برای گوش دادن بهینه مطابقت دارد.
Adult S20008 : Ø 45 mm
Pediatric S20032 : Ø 34 mm