• از جنس آلومینیوم
  • تک پاویونه
  • در دو سایز اطفال و بزرگسال
  • حلقه غشایی ضد لرزش
Adult S20003 : Ø 45 mm
Pediatric S20034 : Ø 34 mm