• از جنس استیل
  • دو پاویونه
  • در سه سایز نوزاد، اطفال و بزرگسال
Adult S20010 : Ø 45 mm
Pediatric S20011 : Ø 34 mm
New Born S20019 : Ø 17 mm