• کاف پارچه ای
  • دامنه فشار 0 – 300 میلی متر جیوه
  • با قابلیت تمیز کردن سریع کیسه
500 cc M20085
1000 cc M20080
3000 / 4000 cc M20075